Hukuksal Koruma Sigortası Nedir?

Hayatta bazen kötü sürprizler ile karşılaşmak mümkün. Bu kötü sürprizlere karşı kendinizi güvence altına almanın yolu da sigorta yaptırmaktan geçiyor. Çünkü aracınız, eviniz ya da karşılaşacağınız sağlık problemlerinden ötürü doğacak maddi zararı sigorta yaptırarak karşılayabilirsiniz. Peki, yaşadığınız olaydan dolayı bir hukuki anlaşmazlık ile karşı karşıya kalırsanız bu süreçte ortaya çıkan giderler ne olacak? İşte, bu sorunun cevabı hukuksal koruma sigortasında gizli. 

O halde gelin, hukuksal koruma sigortası nedir, tüm detayları ile incelemeye başlayalım. 

Hukuksal Koruma Sigortası Ne Demek? 

Hukuksal koruma sigortası; en genel anlamı ile sigortalının, tarafı olduğu sigorta poliçe teminat kapsamına bağlı olarak üçüncü kişilerle yaşadığı hukuki uyuşmazlıklarda yasal giderlerini sigorta poliçesinde sunulan limitler ile teminat altına alan sigorta türüdür. 

Ülkemizde zaman zaman mahkeme sürecine giren davalar çok uzun sürebilir ve bu süreçte hukuki destek ihtiyacı doğabilir. Tabii ki bu hukuki destek kapsamında avukat ücretleri, dava masrafları derken maddi olarak hayli zorlayıcı durumlar da yaşanabilir. Hukuki koruma sigortası sayesinde ise yaşanabilecek bu zorlu süreçleri kolaylaştırmak mümkün. 

Ancak hukuksal koruma sigortası genellikle tek başına bir sigorta ürünü olarak değil, farklı sigorta poliçeleri içerisinde ve farklı türlerde bir teminat olarak karşımıza çıkabilir.  

Hukuksal Koruma Teminatı Hangi Sigortalarda Bulunur? 

Hukuksal koruma teminatı, farklı sigorta türlerinde sözleşmeye konulabilir. Çünkü biliyoruz ki hukuki uyuşmazlıklar farklı olaylardan dolayı ortaya çıkabilir. Bazen bir kaza sonucu dava sürecine girilebileceği gibi ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklar da hukuki alana taşınabilir. Hukuksal koruma sigortası da motorlu araca bağlı hukuksal koruma, sürücü hukuksal koruması, taşınmaz mala bağlı hukuksal koruma, kişi ve aile hukuksal koruması gibi birkaç türde veya bunların tamamı yönünde sigorta sözleşmesine eklenebilir.

Örneğin aracınız için yaptırdığınız kasko sigortası kapsamında hukuki koruma teminatı bulunuyorsa bir kaza sonucu karşılaşabileceğiniz sigortalanan araçla bağlantılı ve/veya sigortalı olarak sürücü sıfatından kaynaklı hukuki uyuşmazlıklardan doğan giderler, poliçede belirlenen limit ve teminat kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanır. 

Kısacası hukuksal koruma teminatı, sigorta şirketlerinin sundukları ürünlere göre kasko, konut, ferdi kaza, sağlık gibi pek çok sigorta türü içerisinde yer alabilir. Bu nedenle yaptıracağınız sigorta için poliçe hazırlarken hukuksal koruma teminatı ile ilgili sigorta şirketinden detaylı bilgi almanızda fayda var.  

Hukuksal Koruma Sigortası Neleri Kapsar? 

Meydana gelen herhangi bir olaydan doğan hukuki sürece yönelik masraflar hukuki koruma sigortası kapsamında yer alır. Ancak hukuki anlaşmazlığa neden olan olayların sigorta yapılan tarihten sonra meydana gelmesi gerekir. Hukuki süreçte sigortanın devreye girmesi için de sigortalının davalı veya davacı olması fark etmeksizin sadece taraf olması yeterlidir. 

Olası bir hukuk sürecinde pek çok masraf ortaya çıkabilir. Hukuksal koruma sigortası ile de bu masraflar, poliçe limitleri kapsamında karşılanır. Buna göre hukuksal koruma sigortası kapsamındaki giderleri şu şekilde sıralamak mümkün: 

 • Yargılama, icra, uyuşmazlığın dava yolu ile çözümünde harcanacak olan tutarı geçmemek üzere tahkim nedeniyle doğabilecek giderler
 • Temyiz, karar düzeltme giderleri 
 • Avukatlık asgari ücret tarifesinden daha az olmamak kaydıyla poliçede belirlenen avukatlık ücreti
 • Danışmanlık asgari ücret tarifesinden daha az olmamak kaydıyla poliçede belirlenen danışmanlık ve hakem ücretleri 
 • Teminatla salıvermede poliçede üst sınırı belirlenen teminat akçesi 

Tüm bu giderler, poliçede belirlenen limit kapsamında sigorta tarafından karşılanabilir. Ayrıca poliçede belirtilmesi durumunda sadece sigortalıya değil, aile fertlerine de hukuki koruma sağlanabilir. 

Hangi Durumlar Hukuki Koruma Sigortası Kapsamına Girmez? 

Tabii ki bazı durumlar, hukuki koruma sigortası kapsamına girmez. Bu durumları genel olarak şu şekilde sıralamak mümkün: 

 • Sigorta sözleşmesinin yapılmasından önce veya sözleşmenin bitiminden sonra gerçekleşen bir olaydan ötürü ortaya çıkan anlaşmazlıklar 
 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların getirdiği inzibati ve askeri hareketlerle ilgili olaylardan doğan uyuşmazlıklar
 • Terör, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylardan ve bunları önlemek, etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Sigortalı ile sigortacı yaşanan uyuşmazlıklar 
 • Doğrudan veya dolaylı olarak nükleer reaktörlerin neden olduğu hasarlar ile radyoaktif ışınların neden olduğu genetik hasarlarla ilgili olaylardan doğan uyuşmazlıklar
 • Ticaret hukukuna giren uyuşmazlıklar
 • Rizikonun doğmasından sonra sigortalıya devredilen alacaktan doğan uyuşmazlıklar
 • Birlikte sigortalanmış kişilerin kendi aralarında veya sigorta ettiren ile sigortalılar arasında doğan uyuşmazlıklar

Hukuksal koruma sigortasının genel şartlarına göre tüm bu durumlar sonucunda yaşanan uyuşmazlıklar teminat dışındadır. Ayrıca bu haller dışında teminat dışında kalan giderler de bulunur. Bu giderleri ise şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Uyuşmazlıkların dava içinde veya dışında sulh yoluyla halledilmesi sonucu sigortalının üstlendiği giderlerden, her iki tarafın yapmış olduğu masrafın yarısını aşan kısmı
 • Uyuşmazlığın sigortalının hukuka aykırı ve kasıtlı bir hareketinden doğduğu hallerde yapılan giderlerden, dava konusunun sigortalı aleyhine sonuçlanan bölümüne tekabül eden kısım
 • Daha önce ayrı döneme rastlayan sigortalı adına yapılmış başka sigortaların aynı olay nedeniyle teminat altına almış olduğu giderler
 • Sigorta korumasına girmeyen bir olayın karşı dava veya takas olarak ileri sürülmesi nedeniyle sigortalıya yüklenilen giderler
 • Sigortalının poliçede gösterilen katılım payına (muafiyet) düşen giderler

Bunlara ek olarak sigortalı, dava sürecinde hukuksal koruma sigortasından yararlansa bile dava sonucunda sigortalının suçu kasten işlediği ortaya çıkarsa sigorta şirketi, yaptığı tüm giderleri ödemelerin yapıldığı tarihten itibaren işleyecek gecikme faiziyle sigortalıdan geri isteyebilir. 

Kısacası hukuksal koruma sigortasının kapsamı, sigorta şirketinin sunduğu poliçenin genel ve özel şartlarına göre değişebilir. Bu nedenle hukuksal koruma sigortası yaptırmadan önce kapsamının, kapsam dışında kalan durumların ve teminat limitlerinin incelenmesinin gerekli olduğunu unutmayın. 

Hukuksal koruma teminatı yer alan sigorta poliçeleri ve kapsamları hakkında detaylı bilgi almak için size en yakın satış acentemizle iletişime geçebilirsiniz. 

MAPFRE Sigorta

İpucu