İçeriğe Geç

MAPFRE İlkeleri

Dünyada MAPFRE

MAPFRE Grup olarak dünden bugüne, bugünden yarına taşıdığımız ilkelerimiz, başarımızı ve gücümüzü var eden ve koruyan temel prensiplerimizdir.

MAPFRE Grubun ticari faaliyetleri aşağıdaki prensipler üzerine kurulmuştur.

Tümünü Göster

Bağımsızlık: MAPFRE, mutlak bir gereklilik olarak, her türlü birey, şirket ve güç odağından bağımsız bir gruptur.

Sosyal Sorumluluk Bilinci: MAPFRE’nin ve bünyesinde bulunan her bireyin tavır ve tutumları, toplumun gelişmesi için üzerlerine düşen sorumluluk gereğince,  “topluma hizmet bilincinden” ilham almalıdır. 

Etik Davranışlar: MAPFRE Grubun sosyal bakımdan sorumluluk taşıyan faaliyetleri, etkileşimde bulunduğu tüm bireylerin, tüzel kişilerin ve genel olarak toplumun meşru haklarına saygı biçiminde kendisini açıkça göstermelidir. Bunlar; “kurumsal ve idari yapılanmada ve şirketlerin yönetiminde şeffaflık, ürün ve hizmetlerin sunumunda ve sağlanan bilgilerde açıklık, müşteriler ve tedarikçiler ile girilen anlaşmalardan doğan ödevlerin yerine getirilmesinde sürat ve titizlik, MAPFRE Gruba hizmetlerini sunan kimselerle ilişkilerde eşitlik, müşteriler ve pay sahiplerinin haklarına saygı, hukuka ve hukuktan doğan sorumluluklara olduğu kadar grubun idari organları tarafından tesis edilen davranış kuralları ile genel kurallara tam riayet” prensiplerinden oluşmaktadır.

Hümanizm (İnsancılık): MAPFRE Grubun gelişmesi, onun bir parçası olan ve en büyük değerini oluşturan “insan” temeline dayanır. Bu sebeple ilişkilerimizde; karşılıklı saygı, tolerans, nezaket ve dayanışma gibi değerler ön planda yer alır.

Girişimsel Büyüme:  MAPFRE Grup faaliyetlerinin gelişimi, beraberinde kaçınılmaz olarak şirketin büyümesi ve değerini arttırması hedefini getirir. Bu hedef, gerek pay sahiplerinin menfaatleri gerekse grup faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı olarak katkısı bulunanlara kişisel gelişim ve ilerleme fırsatları sağlanabilmesi için gereklidir. 

Sunulan Ürün ve Hizmetlerde Bütünlük ve Sürekli Yenilik: Müşterilerimize risklerinin teminat altına alınması ve yönetimi, kişisel veya ailevi birikim yapma ve emeklilik ihtiyaçlarının karşılanması için eksiksiz bir ürün gamı sunmak isteriz.

Çok Ulusluluk Hedefi: Diğer ülkelerde, grubun kurumsal ve ticari ilkeleri doğrultusunda yönetilecek işler kurarak, MAPFRE Grubun sürekli gelişimini ve büyümesini sağlamayı ve bunu yaparken aynı zamanda söz konusu ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına katkıda bulunmayı hedefleriz.

Uzmanlık: Müşterimize sunduğumuz hizmetlerde maksimum seviyede verimlilik sağlanması amacıyla MAPFRE Grup, her biri kendi alanında idari özerkliğe sahip, farklı faaliyet birimleri ve şirketler şeklinde yapılanmıştır.

Merkezden Bağımsızlık: Yönetimde maksimum esnekliği yakalamak ve organizasyonun bütününde var olan kapasitenin en uygun şekilde kullanımına olanak vermek amacı ile doğru kararı soruna en yakın merkezde ararız.

Eşgüdümlü Faaliyet:  Grupta yer alan muhtelif işletme birimleri ve şirketlerin bağımsız yönetim faaliyetleri, hedeflere odaklanarak, ortak aksiyon politikaları doğrultusunda, MAPFRE SA idari organları denetimi altında gerçekleştirilir.

Sinerjilerden Tam İstifade: MAPFRE operasyon birimlerinin ve şirketlerinin bağımsızlığı, koordinasyonun ve sinerjilerden maksimum istifadenin sağlanabilmesi için gerekli olan ortak hizmetlerin oluşturulması ile desteklenir.

Liderlik Hedefi: Faaliyet gösterdiğimiz tüm piyasalar ve sektörlerde lider konumuna ulaşmak isteriz.
Müşterilere Sağlanan Hizmetlerde Yüksek Kalite: Gerek etik sebepler gerekse müşteri bağlılığının kazanılmasında en etkili araç olması nedeniyle, kalite odak noktamızdır.

Sürekli Verimlilik Arayışı: Pragmatizm (faydacılık) ve esneklik, hızlı karar verebilme, teknik gelişmelerin sunduğu fırsatlardan istifade, çalışan seçiminde maksimum nesnellik ve çalışan gelişimine gösterilen özen anlamlarını taşıyan sürekli verimlilik arayışımızın gereği olarak, MAPFRE Grup kaynaklarını, en verimli ve etkin şekilde kullanmak isteriz.

Yukarı dön