Anasayfa > SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Poliçe süresi başladıktan sonra Menfaattar değişikliği yapabilir miyim?
Poliçe süresi içinde sigorta ettiren istediği zaman yazılı talep ile menfaattar değişikliği yapabilir.
Primlerimi süresinde ödeyemedim. Ne yapabilirim?
Süresinde ödenmeyip birikmiş olan prim borcu toplu olarak yatırılabilir.
Poliçemi başka birine devredebilir miyim?
Sigorta ettiren istediği zaman poliçesinin tüm haklarını tayin ettiği kişiye devredebilir.
Poliçemde ödemem gereken prim taksidimin dışında ek bir ödeme yapabilir miyim?
Poliçe için istediğiniz zaman ek ödeme yapabilirsiniz. Ödediğiniz her prim değerlendirilmektedir.
Poliçemi iptal ettirmek istersem ödediğimi geri alabilir miyim? Ne şartlarda?
Poliçenin ilk üç yılı prim ve süre olarak tamamlandıktan sonra, iştira (ayrılma) hakkı kazınılır. Sigortalı o zamana kadar oluşan kar paylı birikimini alabilir.
Poliçe süresi içinde yatırdığım primlerden borç olarak alabilir miyim?
Sigorta ettiren, iştira (ayrılma) hakkını elde ettiği zaman ikraz (borç) alma hakkına da sahip olur. İştira bedelinin % 95’ine kadar borç alabilir. (Stopaj kesintileri var ise bu oran değişebilmektedir)
Poliçe yaptırmak için yaş sınırı var mı?
Sigortalının yaşı 18’den küçük olamaz. Yaş için üst sınır poliçenin teknik tarifesine göre farklılık gösterebilir.
Hayat Sigortasını en az ve en çok kaç yıl için yaptırabilirim?

Hayat sigortalarında poliçe süresi en az 10 yıl en fazla 30 yıl olarak belirlenir.

Seçtiğim lehdar ailemden biri mi olmak zorunda mı?

Hayır. Sigorta ettiren istediği kişiyi lehdar olarak tayin edebilir, hatta birden fazla kişiyede lehdar olarak belirleyebiliriz.

Birden fazla poliçe alabilir miyim?

Evet. Hayat sigortalarında kişi kendisi adına birden fazla poliçe yaptırma hakkına sahiptir.

Poliçe süresini önceden belirledik, dönem içinde bu süreyi değiştirebilir miyim? Süreyi uzatabilir veya kısaltabilir miyim?
Sigorta süresi içinde, sigortalı istediği zaman yazılı talep ile sigorta süresini en az 10 yıl en fazla 30 yıl olarak değiştirebilir.
Ödeme şeklimi değiştirebilir miyim?
Ödeme değişikliği; aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak poliçenin başlangıç vadesinde yapabilir.
Bir poliçede bir kişiden fazla sigortalı olabilir mi?
Bir poliçede birden fazla sigortalı olamaz.
Taksitlerimi USD olarak ödüyorum emekli olduğumda yine USD olarak mı alacağım?
Döviz poliçelerinde, süre sonunda veya iştira hakkı kazınıldığında, geri ödeme sigortalıya o günün merkez bankası efektif satış kuru üzerinden, döviz karşılığı TL olarak ödenir.
Taksitlerimi zamanında yatırmazsam hakkım kaybolur mu?
Primlerin zamanında ödenmemesi halinde; belli bir süre sonra sigorta ettirene ihtarname gönderilerek birikmiş prim borcunu ödemesi talep edilir. Borcun yatırılmaması halinde, ilk üç yıllık prim ve süre tamamlamış ise poliçe durdurulur. Diğer halde ise poliçe iptal edilir. Her iki durumda da,iptal veya durdurulma tarihinden itibaren 6 ay içinde toplam borcun bir defada ödenmesi için başvuruda bulunulduğu taktirde, poliçe yürürlüğe alınabilir.
Belli bir müddet ödeme yapamazsam poliçemi dondurabilir miyim?
Hayat poliçelerinde dondurma işlemi yoktur. Sigorta şirketleri sigortalının vefat riskini taşıdığı için prim ödemelerinin zamanında yapılmasını talep eder. Diğer durumda 16. madde uygulanarak poliçe durdurulur veya iptal edilir.
Vade sonunda emekli olduğumda alacağım maaş sabit mi olacak zam görecek mi?
Süre sonunda oluşacak olan emeklilik maaşı sabit olup, ikinci yıldan itibaren içeride bulunan birikimin kar payı oranı kadar artış görecektir.
Sadece çocuğum için sigorta yaptırabilir miyim?
Hayat sigorta poliçesi yaptırabilmek için sigortalı adayının 18 yaşından küçük olmaması gerekmektedir. Ancak çocuğun vasisi adına yapılan poliçe 18 yaşına geldiğinde dilekçe ile talepte bulunularak çocuğun üzerine devredilebilir.
Vergi İndirimi Nedir?
Ücretlinin, kendisi, eşi ve/veya küçük çocukları için, Sigorta Şirketlerine ödediği primlerin bir kısmını ücreti üzerinden ödeyeceği vergi tutarından düşebilmesine Vergi İndirimi adı verilir. Yatırım araçları içinde sadece sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerine tanınmış bu avantajla, kişinin ödeyeceği vergi tutarı azalmakta ve eline geçecek net kazanç artmaktadır.
Vergi İndiriminden Kimler Yararlanabilir?
Ücretliler ile gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirmeye mecbur olan mükellefler aşağıda yer verilen şartlarla ödemiş oldukları sigorta primlerini gelir vergisi matrahından indirebilmektedirler.
Ücretliler İçin Vergi İndiriminin Şartları Nelerdir?

Ücretlinin kendisine, eşine ve/veya küçük çocuklarına ait olarak ödemiş olduğu şahıs sigorta primlerinin ücretin gayrisafi tutarından indirilebilmesi için;

  • Sigorta şirketinin Türkiye’de kurulu ve merkezinin Türkiye’de olması,
  • Sigorta mukavelesinin bu nitelikteki şirketlerle yapılması
  • Sigorta priminin ödenmiş olduğunun, sigorta şirketi tarafından verilen fatura veya makbuzla belgelendirilmesi, gerekmektedir.
Ücretliler Tarafından Ödenen Sigorta Primleri Vergi Matrahından Nasıl İndirilir?
10.07.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4697 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesinde yapılan değişiklik ile, madde metnine, bir taraftan, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları dahil edilirken, diğer taraftan da, 07.10.2001 tarihinden itibaren düzenlenmiş şahıs sigorta poliçeleri ile ilgili olarak ödenen ve indirim konusu yapılabilecek prim toplamının üst sınırı, ödendiği aydaki brüt ücretin % 5’i olarak belirlenmiştir.

Metnin yeni şeklinde, indirim konusu yapılacak primlerin üst sınırı konusunda ikinci bir belirleme daha yapılmış ve primlerin yıllık toplam tutarının, asgari ücretin yıllık tutarını da aşmaması hükme bağlanmıştır.
Özetle, yukarıda yer verilen şartlar kapsamında ödenip, ücretlinin vergi matrahının hesabında indirim konusu yapılabilecek şahıs sigortası primi;

  • İndirim konusu yapılacak prim ve aidatların ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini aşmaması,
  • İndirim konusu yapılacak prim ve aidatların yıllık toplam tutarının, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması,

koşuluyla, ücretlilerin vergi matrahlarının hesaplanmasında, indirim konusu yapılabilecektir.
İndirim konusu yapılacak prim tutarının tespitinde esas alınacak ücret işveren tarafından çalışana hizmeti karşılığında ödenen aylık (maaş), prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlarının toplamı olacaktır. Gider karşılığı olarak ödenen tutarlar (yapılan gerçek bir giderin karşılığı olsun olmasın) dikkate alınmayacaktır.
Bir takvim yılı içerisinde ödenen şahıs sigorta primleri ile ilgili olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamama koşulu bulunmakta olup, asgari ücret karşılaştırması yıllık bazda yapılacaktır. Bu nedenle yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.

Sigorta priminin işveren aracı kılınmak suretiyle ödenmesi nasıl olur?

Bu primlerin personel adına işveren aracı kılınmak sureti ile ödenmesi durumunda yine yukarıda yer verilen sınırlar (% 5 ve asgari ücret) geçerli bulunmaktadır.Personeli adına işveren tarafından yukarıda yer verilen sınırlar içerisinde yapılan prim ödemelerinin damga vergisi yönünden brüt tutarının personelin bordrosunda brüt ücrete ilave edilmesi gerekmektedir. Brüt ücretten vergi matrahına ulaşılması sırasında ise söz konusu tutar indirim olarak dikkate alınacaktır. Dolayısıyla yukarıdaki sınırlar çerçevesinde işveren tarafından ödenen şahıs sigorta primleri üzerinden sadece damga vergisi hesaplanması söz konusu olacak ayrıca gelir vergisi ödenmeyecektir.
Yukarıda yer alan sınırları aşan bir prim ödemesinin söz konusu olması durumunda ise, sınır dahilindeki kısım için yukarıda yer verilen açıklamalarımıza göre hareket edilecek olup, aşan kısmın damga vergisi ve gelir vergisi yönünden brüt tutarının bordroya ilave edilmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda sınırları aşan kısım üzerinden damga vergisi yanında gelir vergisi de ödenmiş olacaktır.