Homepage 5 Individual Insurance 5 Sigortada yedek araç sahibi olmanın önemi

Sigortada yedek araç sahibi olmanın önemi

Arabalar?n ar?zalar? ve kazalar? olur, fakat ayr?ca, bak?m kontrollerinden ve tamirden geçmeleri gerekir. E?er sürücü günlük ve/veya i? ya?am?n?n ilerlemesi için tek bir araca ba?l?ysa sigortas?n? seçerken ve yapt?r?rken bir yedek arac? hesaba katman?n önemini de?erlendirmelidir.

Sigorta ?irketlerinin büyük bir ço?unlu?u, oto sigortas?n?n teminatlar? aras?nda, sigortalanan arac?n serviste oldu?u ve bu nedenle kullan?lamad??? zaman alternatif bir otomobil sa?lamay? garanti eden bir teminat? kapsarlar.

Bununla birlikte, sigortada yedek arac? hesaba katman?n önemi do?ru bir ?ekilde de?erlendirilmi? olmal?d?r. Bir taraftan bu teminat?n ayr?nt?lar?n? bilmek gerekir: neyi kapsar, nas?l ve hangi ko?ullarda. Di?er taraftan, sürücü profilini ve araban?n ne ?ekilde kullan?laca??n?, son olarak da bu teminat? oto sigortas?na dahil etmenin öncelikli olup olmad???n? de?erlendirmek gerekir.

Bu teminat hakk?nda bilinmesi gereken ayr?nt?lar:

  • Yedek araba teminat?, poliçeyi yapt?ran ki?iye, sigortalanan araç serviste oldu?unda yedek arabas? olmas?n? garanti eder. Fakat bu ilke bile bütün oto sigortalar?nda ortak de?ildir, kullan?c?ya bir araba tedarik etmek yerine ona arabas?n? kullanamad??? her bir gün için ekonomik bir tazminat belirleyen ?irketler de vard?r.
  • De?erlendirmek gereken ikinci önemli ayr?nt? da bu teminat?n hangi ko?ullarda geçerli oldu?udur. Her sigorta kendi özel ?artlar?n? içerir. Böyleyken, yaln?zca kaza durumunda – ve sadece kaza durumunda – bir yedek araç veren poliçeler vard?r, fakat ayn? zamanda ?irketin kazadan anlad???n?n ne oldu?unu da bilmek gerekir.
  • Son olarak, bu teminat?n geçerlilik sürelerini bilmek gerekir: Yedek arabaya ne kadar süreli?ine sahip olunacakt?r? En fazla veya en az gün say?s? var m?? Ayn? ?ey, ekonomik bir tazminattan bahsedilmesi durumuna da uygulan?r.

Sürücü profili ve kullan?m:

  • Ki?isel veya i?le ilgili nedenlerden dolay? her gün zorunlu olarak arabaya ihtiyac? olan sürücüler ve sadece bu arabas? olanlar.
  • Araban?n profesyonel kullan?m?.
  • Örne?in günlük olarak uzun mesafeler veya tehlikeli yollar kat etmekten dolay? kaza yapma riski yüksek olan sürücüler.

Sürücüler, sigortada yedek bir arac? hesaba katman?n önemini do?ru bir ?ekilde de?erlendirmek ve bu özel teminata sahip olman?n karl? olup olmayaca??n? bilmek için bunu kendi ki?isel kullan?m ?artlar?yla birle?tirmek üzere seçilen sigorta ?irketinde bilgilendirilmelidir.
Anla?mal? kaza tutana?? hakk?nda detayl? bilgilere “Anla?mal? kaza tutana?? tutmak için 5 öneri” adl? yaz?m?zdan ula?abilirsiniz.