Bir seyahatte araba payla?manin avantajlari

K?sa veya uzun mesafeli seyahatler için araba payla?mak her geçen gün daha yayg?n hale gelen bir giri?imdir, bu al??kanl???n baz? problemleri ve eksileri olsa da, temel faydalar? araba payla?mak için bu 5 avantajda özetlenebilir.

1.Tasarruf, bütün sürücülerin ileri sürdü?ü, araba payla?man?n 5 avantaj?n?n ilkidir. Araban?n sadece bir yolcu ta??mas? veya bütün koltuklar dolu olarak gitmesinin, benzin veya mazot harcamas?n? belirgin bir ?ekilde artt?rmad??? barizdir; bununla birlikte, e?er yak?t harcamas? be? ki?i aras?nda bölü?türülürse kayda de?er bir tasarruf sa?lan?r.

2.Kendi araban?n daha az y?pranmas?. Bu avantaj ayn? güzergahta giden birkaç araba sahibinin – örne?in i? arkada?lar? – arac? payla?maya karar vermesi durumlar?nda olu?ur, bu ?ekilde, her bir araban?n yapt??? yolculuk daha az olur, araban?n kilometresi azal?rken bunun sonucu olarak ömrü uzar. Özellikle, örne?in lastiklerin ve fren balatalar?n?n a??nmas?n? azalt?r.

3.Daha fazla güvenlik.Uzun mesafeli bir seyahat gerçekle?tirmek için di?er sürücülerle araba payla?mak uzun süre tek bir ki?inin araba kullanmak zorunda kalmas?n? önler, bu ?ekilde sürü? güvenli?ini artt?r?r, sürücünün stresini ve birçok kazan?n ve hasar?n sorumlusu olan yorgunlu?u azalt?r.

4.Çevrenin korunmas?.Bütün koltuklar?n? doldurarak bir arac? karl? hale getirmek havaya CO2 sal?m?n? azaltmak için mükemmel bir yoldur. Ayr?ca, yolda daha az say?da araba olmas? ile daha az trafik, s?k???kl?k ve daha fazla park yeri olmas?na etkili bir ?ekilde katk? sa?lan?r.

5.Araba yolculuklar? boyunca ba?ka aktiviteler yapmak veya dinlenmek için fazladan zaman.

Bu avantaj, sürekli olarak arabalar?n? payla?an sürücüler taraf?ndan çok de?erli bulunur. Birlikte gittikleri arkada?lar? arabay? sürerken uyuyabildiklerini, okuyabildiklerini, i?lerini ilerletebildiklerini veya tatil yolculuklar? söz konusu oldu?unda turistik güzergahlar?n? haz?rlayabildiklerini itiraf ederler.

Araba payla?mak için bu 5 avantaj?n yar?da kalm?? görünmemesi için, payla??lacak araba taraf?n?zdan sürülecek olsa da olmasa da arac?n tüm evraklar?n?n ve izinlerinin usule uygun olarak yapt?r?ld???n? teyit etmek esast?r: Gününde araç muayenesi ve ödemesi yap?lm?? bir oto sigortas?.

Özellikle k?? aylar?ndaki uzun yol seyahatlerinizin güvenli?i için k?? lasti?i kullan?m? oldukça önemlidir. Bir di?er yaz?m?z olan “k?? lastikleri kullanman?n avantajlar?” adl? yaz?m?z? da okuman?z? öneririz.