Homepage 5 Individual Insurance 5 Araba sürerken cep telefonu kullanmanın tehlikeleri

Araba sürerken cep telefonu kullanmanın tehlikeleri

Günümüzde, her seferinde daha fazla ak?ll? telefonlara sahip oluyoruz, öyle ki ?spanya’n?n edindi?i cihazlar?n %60’? ak?ll? telefonlard?r, bu durum bahsedilen sürü?e büyük bir yard?m? ya da gerçek bir riski öngörebilir. Daha kötü sonuçlar? önlemek için direksiyon ba??nda ak?ll? telefon kullanman?n risklerinin neler oldu?unu bilmek uygun olur.
Cep telefonu, direksiyon ba??ndaki dikkat da??n?kl???ndan bahsederken en önemli etkenlerden biridir. Sosyal a?larda profilini güncellemek, whatsapp gibi araçlar yoluyla sohbet etmek veya maile bakmak baz? sürücülerin al???lm?? davran??lar? haline geldi; ancak sadece bunlar da de?il. Direksiyonda ak?ll? telefon kullanman?n tehlikelerinden baz?lar? ?unlard?r:
Sürücülerin %22’si araba sürerken cep telefonu kullanmay? sürdürüyor ve bunlar?n ço?u k?rm?z? ???kta durduklar? s?rada whatsapp mesaj? gönderiyorlar. Bu, bir araç kullan?rken çok önemli iki etken olan stres ve konsantrasyon eksikli?ine yol açar.
Ayr?ca, araba kullan?rken mesaj göndermek bir kaza yapma riskini 23 kat artt?r?r, öyle ki, bu eylem, var olan üç farkl? dikkat da??n?kl??? biçimini beraberinde getirmektedir:
Görsel dikkat da??n?kl???: gözler ak?ll? telefon ekran?n? okurken olur.
Zihinsel dikkat da??n?kl???: mesaj metni hakk?nda dü?ünürken zihin tümüyle faaliyettedir.
Elle ilgili dikkat da??n?kl???: parmaklar karakterlere kar??l?k gelen tu?lara basarlar.
Dikkat da??n?kl??? yüzünden meydana gelen kaza türleri aras?nda yoldan ç?kmalar, çok yak?nla?maktan do?an çarp??malar ve çarpmalar yer al?r.
Direksiyon ba??nda ak?ll? telefon kullanman?n fiziksel tehlikelerinin yan?na yasal olanlar da eklenir; araba sürmek ve eller serbest olmaks?z?n cep telefonuyla konu?mak 200 Avroya kadar bir cezaya ve ehliyette 3 puan eksilmesine yol açabilir.
Tüm bu etkenler bir araç sürme esnas?nda çok önemlidir. Fakat, sürü? s?ras?nda cep telefonu kullan?m? ?spanyol sürücüler aras?nda çok yayg?nd?r, direksiyon ba??nda ak?ll? telefon kullanman?n tehlikelerini bilmelerine ra?men, birçok durumda bunu yapmakta tereddüt etmezler. Araba sürerken telefonu sessizde b?rakmak, bildirimleri sessize almak veya onu ula?abilece?imiz alan?n d???nda b?rakmak gibi bize yard?m edebilecek öneriler olmas?na kar??n, bir dikkatsizlik yaparsak bizi savunan bir sigorta , bir yasak ya da ceza ile kar??la?ma durumlar?nda bize yard?m edebilir.
Araba kullan?rken dikkat etmemiz gereken bir di?er unsur da çocuklard?r, çocuklarla seyahat ederken dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili bilgi almak için “Arabada çocuklar? nas?l güvende tutmal? “ adl? yaz?m?z? okuyabilirsiniz.