Homepage 5 Individual Insurance 5 Aracin icin en iyi servisi secmek için 10 oneri

Aracin icin en iyi servisi secmek için 10 oneri

Er ya da geç arac?n bir servise gitmesi gerekir ve bunlar?n hepsi ayn? de?ildir. Araban?n güvenli?ini, bu ?ekilde de sürücüyü ve içindekileri tehlikeye sokmayacak, yasal olman?n asgari ?artlar?n? ta??yan servisler aramak gereklidir. Öte yandan, en iyi servisi seçmek için bu 10 öneriyi göz önünde bulundurarak riskli durumlar?n önüne geçmek basittir.

En iyi servisin en pahal?s? olmas? için bir sebep yoktur fakat en ucuzu olmas? da gerekmez; ekonomik etken, de?erlendirilmesi gereken tek ?ey de?ildir; en tatmin edici servise sahip olmak için de?erlendirilmesi ve göz önünde bulundurulmas? gereken, en iyi servisi seçmek için bu 10 öneride bir araya getirilen ba?ka belirleyici unsurlar vard?r.

  1. Belli bir i? için birkaç serviste maliyet istemek.Uç fiyatlar taraf?ndan yönlendirilmemek; genellikle ne en ucuz olanlar ne de en pahal?s? en iyi olanla kesi?mez. Kesin ve do?ru tek kar??la?t?rma ?ekli bir servisin kendisi üzerine oland?r: örne?in ya? de?i?imi ya da bir fren balatas? de?i?tirme.
  2. Servisin, tamir veya bak?m?n genel ve belirli gerekliliklerini kapsayan ustal?klar?n? ve hizmetlerini bilmek.
  3. Servisin eve veya çal??ma yerine yak?nl???n? gözetmek. Bu, en iyi servisi seçmek için 100’de 100 pratik ve faydal? bir öneridir. Arac? en h?zl? biçimde ve di?er araçlara ya da toplu ta??maya ba?vurmadan alabilmek için çok önemli bir zaman ve para tasarrufu öngörür.
  4. Servis sorumlusu ve/veya çal??anlar?yla konu?mak.Servis çal??anlar? ba?tan savma davran?yorlarsa veya ayr?nt?lar? vermekten kaç?n?yorlarsa ya da ne soru sormaya ne bilgi almaya izin vermiyorlarsa, bu servisin güvenilir olmad??? hissini verir.
  5. ?nternette, hizmet ve görü?leri ara?t?r?n. E?er servis büyük, resmi veya bir zincirin parças?ysa internet a??nda resmi bilgiler veya di?er kullan?c?lar?n olmas? daha olas?d?r.
  6. Di?er mü?terilerin deneyimlerini dinlemek ve daha yak?n çevredeki i? arkada?lar?, aileden olanlar, kom?ular ve/veya arkada?lar?n deneyim ve tavsiyelerini de?erlendirmek.
  7. Arac?n sigortal? oldu?u sigorta ?irketine dan??mak. Bunlar?n ço?u, sigorta ?irketinin mü?terilerine fazladan teminatlar ve ayr?cal?kl? avantajlar sunan, güvenilir ve i?birli?i içindeki bir dizi servise itimat ederler.
  8. Genellikle her bir dönemin gerekliliklerine uyum sa?layan tek seferlik ve sezonluk teklifleri de?erlendirmek.
  9. Ne maliyet ne fatura sunan servislere güvenmemek. Bir sorun olmas? durumunda yasal yoldan bir ?ikayet veya ihbar yap?lamaz. Kullan?c? bu gibi durumlarda tüketici olarak tüm haklar?n? kaybeder.
  10. Arabay? b?rakmadan önce, her iki tarafça imzalanm?? ve/veya mühürlenmi? olmas? gereken tamir ko?ullar?n? yaz?l? olarak istemek. Ücretlendirmede nihai ücretin ve KDV dahil toplam ücretin, teslim süresinin bulunmas? esast?r, öngörülmeyen bir durum oldu?unda, daima önceden araç sahibine dan???l?r.

En iyi servisi seçmek için bu 10 öneri göz önünde bulundurulursa, kötü bir deneyimin önüne geçilmesi, güvenilir ve sa?lam bir bak?m veya onar?m sa?lanmas? garanti alt?na al?nm?? olur.

Araç bak?mlar?n?z? özellikle uzun yola ç?kmadan, tatil öncesi yapt?rman?z, yolculuk esnas?nda ya?ayabilece?iniz olas? sorunlar?n önüne geçmesi aç?s?ndan oldukça önemlidir. Yolculuk öncesi araç bak?m? ad?na dikkat edilmesi gereken noktalar? ö?renmek için “Arac?n? tatile haz?rlamak için 10 öneri“ adl? yaz?m?z? da okuyabilirsiniz.