Homepage 5 Individual Insurance 5 Kış lastikleri kullanmanın avantajları

Kış lastikleri kullanmanın avantajları

So?uk dönem boyunca özel lastikler kullanmak bir zorunluluk olmamas?na kar??n bu baz? Avrupa ülkelerinde yayg?n bir uygulamad?r ve k?? lastikleri kullanman?n avantajlar?n? bilmek, her bir durumda bunun bir ihtiyaç olup olmad???n? do?ru bir ?ekilde de?erlendirmek için ilginç olacakt?r, çünkü bunlar ilave bir harcama anlam?na gelirler.

Güvenlik ve rahatl?k art???, k?? lasti?i kullanman?n iki temel avantaj?d?r. Bir yandan, bunlar zincir kullan?m?na kar?? tek etkili ve yasal alternatiftir. Di?er taraftan, ya?mur ve buzlanma gibi baz? meteorolojik olaylar?n beraberinde getirdi?i riskleri ve tehlikeyi azalt?rlar.

K?? lastikleri araban?n dört tekerle?ine de tak?lmal?d?r, uzmanlara göre, ekimden may?sa kadar sorunsuz bir ?ekilde kullan?labilir. Daima bulunulan yerin iklimi ve meteorolojik ko?ullar?na ba?l? olsa da k?? lastikleri daha iyi performans göstermek, a??r? so?uklarda, dü?ük s?cakl?klarda ve kar ve/veya buz üzerinde daha etkili olmak için tasarlan?r.

K?? lastikleri kullanman?n temel avantajlar? ?u ?ekilde özetlenir:

  • Daha az suda kayma riski ya?ama.
  • Yüksek yola tutunma ve yolu kavrama gücü ile daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürü? sa?lan?r.
  • Islak yollar üzerinde daha k?sa fren mesafeleri.
  • Kar, buz, su üzerinde veya çamurlu yüzeylerde araba kullan?rken üst düzey güvenlik. Bununla beraber, k?? lastikleri kullanman?n sa?lad??? bu avantajlar bütününden belirli ko?ullar ve durumlarda faydalan?l?r:
  • Da?dan geçildi?inde ya da düzenli olarak kayak pistlerine gidiliyorsa.
  • K???n ortalama s?cakl??? yedi derecenin alt?nda olan yerlerde araba kullan?ld??? sürece. K?? lastiklerinin bu s?cakl?ktan itibaren geleneksel lastiklere göre daha iyi performans gösterdi?i ortaya konmu?tur.
  • ?kamet yeri, sadece ara s?ra kar ya?mas?na kar??n s?k s?k ya?murun ve buzlanmalar?n oldu?u bir ?ehirse.
  • K?? lastikleri ortalama yüzde 10 oran?nda daha pahal?d?r, fakat sürücü sürekli olarak bahsedilen durumlardan biriyle kar?? kar??ya kal?yorsa karl? olabilir, çünkü güvenli?i artt?r?p kazalar? aza indirgeyince, oto sigortas? daha ucuza gelebilir ve sonuçta olu?an tasarrufla, örne?in frenlerin y?pranmas? daha az olur.

K???n araç kullan?rken ve araç bak?m? yapt?r?rken di?er dönemlere oranla daha fazla dikkatli olunmas? gerekmektedir. K???n araba kullanman?n püf noktalar? hakk?nda bilgi edinmek için “K???n araba kullanmak için 10 öneri “ adl? yaz?m?z? okuyabilirsiniz.