Homepage 5 Individual Insurance 5 Aracımın lastiklerini ne zaman değiştirmeliyim?

Aracımın lastiklerini ne zaman değiştirmeliyim?

En kayg?s?z sürücüler, televizyonda lastik promosyonu gördüklerinde veya i?e geç gelen bir arkada?lar? lasti?inin patlad???n? anlat?rken arabalar?n?n lastikleri için endi?elenirler ve kendilerine sorarlar: Arac?m?n lastiklerini ne zaman de?i?tirmeliyim?
Lastikler araban?n aktif güvenli?i için temel unsurdurlar. Genel Araç Yönetmeli?i tekerleklerde bir dizi ko?ulu talep eder ve bunlar?n yerine getirilmemesi durumunda yapt?r?mlar? dikkate al?r. Bundan dolay?, arac?m?n lastiklerini ne zaman de?i?tirmeliyim bilmek sürücü için hem cezalar? hem kazalar? önler:

  • Araba tekerleklerini düzenli olarak kontrol etmek, lastikleri de?i?tirmek gerekip gerekmedi?ini anlamak için en pratik, basit ve ayn? zamanda etkili yoldur. Lastikteki herhangi bir a??nma, s?yr?lma veya bozukluk, tekerlekte bir de?i?im ya da tamirat gereklili?ini derinlemesine de?erlendirebilecek uzman birine dan???lmal?d?r.
  • Mevcut düzenlemeler, lastik d?? yüzeyinin ana yivlerindeki geni? oluklar?n sahip olmas? gereken asgari derinlik limitini 1,6 milimetre olarak gösterir. Test edilmi? tüm tekerleklerin gösterdi?i a??nma belirtileri bu do?rulamaya destek olur. Belirtiler, lastik d?? yüzeyinin görüntüsününkiyle ayn? seviyede oldu?unda müsaade edilen s?n?ra gelinmi?tir, bu nedenle lastikler derhal de?i?tirilmelidir.
  • Bir patlama meydana geldiyse, tekerle?in tamir edilme imkan? olabilir, fakat uzman biri durumu de?erlendirmeli ve lasti?in de?i?tirilmesinin gerekip gerekmedi?i konusunda tavsiyede bulunmal?d?r.
  • Karayolunda bordür veya çukurlara çarpmalar veya kuvvetli darbeler de tekerleklerde geri dönü?ü olmayan hasarlara yol açabilir. Sürücü her bu tarz bir aksilik veya kaza geçirdi?inde lastikleri bilhassa kontrol etmeli ve onlar?n u?rad??? zarar? de?erlendirmelidir.
  • Lastiklerin bir son kullanma tarihi olmasa da üreticiler 5 y?l ya da daha üzeri eskilikte olan tekerleklerin de?i?tirilmesini tavsiye ederler, çünkü, eskiyen kauçuk adezyonunu kaybedebilir ve bu nedenle güvensiz olabilir.
  • Arabam?n lastiklerini ne zaman de?i?tirmem gerekti?ini bilmek için bu standartlar? gözetmek, sürücü için cezalar? ve olas? kazalar? önleyecektir. Bununla birlikte, uzmanlar lastik patlamalar?n? önlemenin ya da öngörmenin zor oldu?unu bildirirler, bu nedenle, her durumda, h?zl? ve güvenilir bir yol yard?m?n? kapsayan, patlama olmas? durumunda ba?vurulabilecek bir oto sigortas?na sahip olmak tavsiye edilir.

Arac?n?z?n lastik bak?mlar?n? oto servislerinde de yapt?rabilirsiniz, oto servisleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar? ö?renmek için “Arac?n için en iyi servisi seçmek için 10 öneri “ adl? yaz?m?z? okuyabilirsiniz.