Homepage 5 Individual Insurance 5 Yağmur altında güvenle araba sürmek için 10 öneri

Yağmur altında güvenle araba sürmek için 10 öneri

Ya?mur, en s?k gerçekle?en meteorolojik olgulardan biridir, ortaya ç?k??? trafikte dola??m? ve sürü?ü güçle?tirir. Kazalar?n ve aksakl?klar?n önüne geçmek isteyen sürücüler ya?mur alt?nda güvenle araba sürmek için bu 10 öneriyi bilmeli ve uygulamal?d?rlar.

Daima, ya?murun ba?lang?çta, henüz yol çok ?slak de?ilken daha tehlikeli oldu?unu hat?rlamak önemlidir. ?lk damlalarla beraber olu?an ya? ve toz kar???m? asfalt? kaygan ve tutunma gücü az, çok tehlikeli bir yüzeye dönü?türür. Böyle bir anda sürücü, ya?mur alt?nda güvenle araba sürmek için bu 10 öneriyi uygulamal?d?r:

1. Di?er araçlarla olan güvenlik mesafesini artt?rmal?d?r.

Islak bir yol üzerinde, araban?n tehlikesiz bir ?ekilde bulunmas? için daha fazla mesafeye ihtiyac? vard?r. Ya?mur ya?d???nda, tavsiye edilen ?ey, güvenlik mesafesini iki kat?na ç?karmakt?r.

2. H?z? dü?ürmek.

Ya?mur belirgin biçimde görü?ü kötüle?tirir ve kullan?lan ?eridin ?artlar? sürücünün h?z?n? dü?ürmesini kaç?n?lmaz hale getirir.

3. Fren yapmaktan kaç?nmak.

Ya?murla birlikte yollar kaygan hale gelir, bu nedenle sürücüler fren yapmaktan kaç?nmal?d?rlar, en güvenli olan ?ey araba tamamen durana kadar kademeli bir ?ekilde h?z? azaltmakt?r.

4. Suda kayma etkisi kar??s?nda güvenli bir ?ekilde tepki vermek.

Ünlü suda kayma olay?, bir su birikintisi veya su havuzundan geçerken olu?ur. Sürücünün araç üzerindeki hakimiyetini kaybetmesinin sonucu olarak lastik yol ile irtibat?n? kaybederek bu suyu tasfiye edemez. H?z? azaltmak, asla fren yapmamak ve direksiyonu sa?lam bir ?ekilde tutmak, bu suda kayma etkisinin üstesinden gelme yollar?d?r.

5. Sakin ve yumu?ak bir sürü?.

Direksiyonda sertlik ve sinir, ?slak bir yolda çok tehlikelidir. Frenlerin yan? s?ra keskin h?z ve sürü? de?i?ikliklerinden de kaç?nmak en iyisidir.

6. Camlar? temiz ve bu?usuz tutmak.

Araban?n camlar? ya?mur damlalar?yla bulan?kla??r ve bu?ulan?nca neredeyse mat hale gelir. Bu?ulanmay? önlemek ve camlar? sisten ar?nd?rmak için silecekleri uygun bir h?zla çal??t?rmak ve var olan havaland?rma sistemlerini – klima veya havaland?rma – devreye sokmak esast?r.

7. K?sa farlar? etkinle?tirmek.

Ya?murda hem görmek hem de di?er araçlar taraf?ndan görülmek için k?sa farlar sürekli yan?k bir halde araba sürmek çok önemlidir.

8. Yoldaki beyaz çizgilerin ve i?aretlerin üzerinde gitmekten kaç?nmak.

Nemle beraber, yollar? kara yollar?n?n s?n?rlar?n? belirlemek veya yaya geçitlerini i?aretlemek için kullan?lan beyaz boyamalar üzerinde seyrederken arac?n yola tutunma gücünü kaybeder.

9. Önceki arac?n izini takip etmek.

Lastikler geçerken yolu kuruturlar. Sürücü önde giden arac? takip ederse yolun en kuru taraf?nda araba sürülmesi garantilenmi? olur.

10. Lastikleri, frenleri ve amortisörleri en iyi durumda muhafaza edin.

Bu üç unsur, ya?mur alt?nda sürü?le çok daha emin ve güvenli bir yoldan ba?a ç?kabilme imkan? sa?lar.

Ya?murda güvenle araba sürmek için bu 10 önerinin yan?nda sa?duyu da sürücünün kazalar? önlemesine yard?m eder. Ayr?ca, poliçesi ya?murun neden olabilece?i kazalar? da kapsayan bütünlüklü ve güvenilir bir otomobil sigortas?n?n deste?ine itimat etmek de önemlidir.

Araba kullan?rken sadece ya?murlu havalarda de?il yaz?n s?cak havalarda da dikkatli olunmas? gerekmektedir. Yaz?n araba kullan?m?nda dikkat edilmesi gereken noktalar ile igili bilgi almak için “Yaz?n güvenli bir ?ekilde araba kullanmak için öneriler “ adl? yaz?m?z? okuyabilirsiniz.