Homepage 5 Individual Insurance 5 Yazın güvenli bir şekilde araba kullanmak için öneriler

Yazın güvenli bir şekilde araba kullanmak için öneriler

Yaz dönemi arabayla uzun seyahatlerin tad?n? ç?karmak için uygundur. Gündüz süresi uzundur ve yol ko?ullar? y?l?n en güvenli olanlar?d?r. Bununla birlikte, s?cak ve güne? gibi baz? meteorolojik yaz ?artlar? risk unsurlar?d?r; bunlar?n tehlikesi, yaz?n araba kullanmak için baz? önerileri gözlemleyerek en aza indirgenebilir.

Yaz?n araba kullanmak için bu öneri dizisinin izlenmesi ve do?ru bir ?ekilde takibini kolayla?t?rmak için, bir yandan arabayla ilgili ipuçlar?na özen göstermek gerekirken, öte yandan da do?rudan yolcularla ve özellikle de sürücüyle ilgili önerileri bilmek önemlidir.

Yaz döneminde araçla ilgili öneriler aras?nda:

Yaz kontrolü

Zorunlu de?ildir ancak arabay? bütünüyle gözden geçirecek bir servise ba?vurmak ?iddetle tavsiye edilir. K?? mevsiminin araç üzerindeki etkilerini incelemek gereklidir, s?v?lar?n durumunu teyit etmek ve silecekler ya da tekerlekler gibi a??nm?? olabilecek parçalar? de?i?tirmek gerekir.

Havaland?rma

K???n kliman?n veya havaland?rman?n kullan?lmam?? olmas? çok olas?d?r. En yüksek s?cakl?klar ba?lamadan önce durumu teyit etmek için havaland?rma sistemlerini çal??t?rmak çok önemlidir.

?lave donan?m

Zorunlu malzemelerin (yedek lastik, yelek ve i?aret üçgenleri) yan?na yaz?n bir çift rahat ve hafif ayakkab?, bez ayakkab? ve bir miktar tercihen pamuklu yazl?k k?yafet eklemek iyi bir seçenektir.

Su vazgeçilmezdir ve ayr?ca olas? tansiyon dü?meleri veya s?cak çarpmalar? için at??t?rmal?k tuzlu bir miktar yiyecek.

Çöp po?etleri veya köpek d??k?s?n? toplamak için kullan?lan po?etler, tuvalet ka??d? veya ka??t havlu, ka??t mendil ve ?slak mendiller y?l?n bu döneminde arabada ta??mak için iyi gereçlerdir; yaz?n arabada ba? dönmesi ve rahats?zlanmalar?n daha s?k görüldü?ü do?rulanm??t?r. Bir acil durum temizlik kiti, sürücünün veya bir yolcunun rahats?zlanmas? durumunda çok kullan??l? olacakt?r.

Yaz?n araba kullanmak için sürücü ve yolcularla ilgili olan önerilere gelince, ?unlar temeldir:

  • Tavsiye edilen dinlenme ve mola sürelerini gözetmek. Trafik Genel Müdürlü?ü molalar?n, her iki saatlik sürü?te veya kat edilen her 150-200 kilometre aras?nda 20 dakika olmas? gerekti?ini öngörür.
  • Sürekli olarak su veya meyve sular?yla vücudun nemini korumak. Alkollü içecekler araba kullan?laca?? sürece kesin olarak yasakt?r.
  • Araba kullanmak için s?ca??n en yüksek oldu?u günün orta saatlerinden kaç?nmak. Günün ilk saatleri, sabahlar? ve gün bat?m?, sürücü gerekti?i ?ekilde dinlenmi? oldu?u sürece yaz?n arabayla seyahat etmek için kusursuz zamanlard?r.
  • Güne?e ba?l? parlamalar? veya a??r? güne? ?????ndan kaynakl? görü? sorunlar?n? önlemek için güne? gözlü?ü kullanmak.

Özellikle, yaz?n daha yayg?n oldu?u üzere yurt d???na seyahat edilece?i zaman oto sigortas?n? gözden geçirmek ve poliçenin kapsad??? teminatlar? bilmek.

Yol yard?m hizmetini ve sigorta ileti?im bilgilerini yan?nda götürmek çok önemlidir.

Her y?l, yazl?k geziler yollarda oldukça fazla kaza ve kurban b?rakmaktad?r, bunlar?n ço?u, yaz?n araba kullanmak için bu önerileri takip ederek ve güvenlik için yat?r?m yaparak önlenebilir.

Asl?nda yaz mevsiminden daha zor ?artlara sahip k?? aylar? özellikle ya?murlu havalarda sürücüleri zor durumda b?rakabilmektedir. Sürücülerin yola ç?kmadan önce havan?n ya?murlu olup olmad???n? kontrol etmesi faydal? olacakt?r. Ya?murda araç kullan?m?nda dikkat edilmesi gereken noktalar hakk?nda bilgi edinmek için “Ya?mur alt?nda güvenle araba sürmek için 10 öneri“ adl? yaz?m?z? okuyabilirsiniz.