Ana menü
Ana menü
Ana menü

Zorunlu Deprem Sigortası

Bizi arayın
icon-numero-telefono

0850 755 0 755

Zorunlu Deprem Sigortası; depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlara karşı, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde, güvence sağlar.

Detaylı bilgi için satış kanallarımızla irtibata geçebilirsiniz.

 • Temeller

 • Ana duvarlar

 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

 • Bahçe duvarları

 • İstinat duvarları

 • Tavan ve tabanlar

 • Merdivenler

 • Asansörler

 • Sahanlıklar

 • Koridorlar

 • Çatılar

 • Bacalar

 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunan binalar hangileridir?
587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir. Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, Sigorta Ettiren’in beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar hangileridir?
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
 • Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.)
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar
 • Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde şirketimizden İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır. Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için şirketimizden ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için gereken bilgi ve belgeler nelerdir?
Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esas alınarak düzenlenmektedir. Yanlış beyandan doğabilecek tüm sorumluluk sigorta ettirene aittir.
 • Sigortalı’nın adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu
 • Sigortalı’nın vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası
 • Sigortalanacak yerin açık adresi
 • Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)
 • Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 – 1996 arası, 1997 – 1999 arası, 2000 ve sonrası)
 • Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer)
 • Binanın toplam kat sayısı
 • Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)
 • Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)
 • Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)
Zorunlu Deprem Sigortası’nın kapsamı nedir? Ne kadar olmalı?
Zorunlu Deprem Sigortası ile aşağıdaki durumların sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
 • Deprem
 • Deprem sonucu yangın
 • Deprem sonucu infilak
 • Deprem sonucu yer kayması
Zorunlu Deprem Sigortası en fazla hangi sigorta bedeline kadar teminat vermektedir?

Zorunlu Deprem Sigortası’nda amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı,25.11.2022 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 640 Bin TL  olarak belirlenmiştir. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa Sigortalı, aşan kısım için şirketimizden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası primi hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:
Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi
Binanın yapı tarzı
Meskenin brüt yüzölçümü. Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir.

Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunmaktadır:


Yapı Tarzına Göre Bölge Bazında Fiyatları (‰)

I.
Bölge

II.
Bölge

III.
Bölge

IV.
Bölge

V.
Bölge
Çelik, betonarme, karkas yapılar2.351.971.511.130.79
Diğer Yapılar4.143.352.641.981.47

Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” esas alınmaktadır. Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:

 • Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
 • Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
 • Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

DASK yenileme indirimi aşağıdaki şekildedir:

Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden %20 oranında indirim yapılır.

 

Zorunlu Deprem Sigortası prim hesabı nasıl yapılmaktadır?
www.dask.gov.tr sitesinden örnek prim hesabı yapılabilmektedir.
Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarı nasıl yapılmaktadır?

Hasar İhbarının Yapılabileceği Yerler:

Evleri depremden hasar gören ve Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan Sigortalılar, zararlarının en kısa zamanda giderilebilmesi için aşağıda belirtilen yerlerden birine başvurmaları gerekmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası poliçe primi nasıl hesaplanır?

Prim tutarını, Doğal Afetler Sigorta Kurumu’nun www.dask.gov.tr adresli internet sitesinde, “DASK Sigorta Primi ve Sigorta Bedeli Hesaplama” alanından hesaplayabilirsiniz.
DASK sigorta primi ve sigorta bedeli hesaplamak için tıklayınız.

Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, en yakın acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları