Ana menü

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluğunuzu paylaşıyoruz
Bizi arayın
icon-numero-telefono

0850 755 0 755

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası'nın konusu nedir?

Bu sigorta, şehirlerarası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde teminat altına alır. Poliçede kayıtlı taşımacının, 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile verilen teminat limitleri ne kadardır?

Teminat tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte olup taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki yolcu, görevli sürücü ve yardımcıları için koltuk başına belirlenmiştir. Tarife tablosu için tıklayınız

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası’nın konusu nedir?
Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’ndan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder.
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası tarife ve talimatı ne şekilde belirlenmektedir?
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenip Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar, tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Tarife tablosu için tıklayınız.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın konusu nedir?
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile verilen teminat limitleri ne kadardır?
Tarife tablosu için tıklayınız.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın konusu nedir?
Bu sigorta, 11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkındaki Karar’da belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde temin eder.
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı nedir?
Bu sigorta; tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı teminat sağlar.
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'na konu maddeler nelerdir?
  • Sigortaya konu maddeler şunlardır:
  • Petrol ve petrol ürünleri
  • Mühimmat ve patlayıcı maddeler
  • Kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, asitler, bazlar, boyalar
  • Diğer kimyevi maddeler (oksijen asetilen karpit, sentetik benzin, azot, peroksit ve benzerleri)
  • Perakende olarak satılanlar hariç piroteknik mamuller (aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, şenlik maytapları, çocuk tabanca mantarları)
  • Perakende olarak satılanlar hariç, her türlü ispirto, alkol ve kibrit
  • Sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkılaştırılmış doğal gaz ve havagazı
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan ve yukarıda sayılmayan diğer tehlikeli kimyasallar
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıklar
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile verilen teminat limitleri ne kadardır?

Tarife tablosu için tıklayınız.

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın konusu nedir?

Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin eder.

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hangi durumda yaptırılmalıdır?

Bu sigortayı, Likit Petrol Gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG Dağıtım Şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortasına ek olarak yaptıracaklardır.

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile verilen teminat limitleri ne kadardır?

Tarife tablosu için tıklayınız.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın konusu nedir?

Bu sigorta ile Sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, Sigorta Ettiren’e terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder. Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller bu sigorta teminatı kapsamının dışındadır.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile verilen teminat limitleri ne kadardır?

Tarife tablosu için tıklayınız.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın konusu nedir?
Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kimler için zorunludur?
Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurumlarında çalışan doktorlar, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar mesleklerini ifa ederken vereceği zararları güvence altına almak için bu poliçeyi yaptırmak zorundadır.
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile verilen teminat limitleri ve primleri ne kadardır?
Tarife tablosu için tıklayınız.
Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, en yakın acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası