Ana menü
Ana menü
Ana menü

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n İşlenmesi̇ Hakkında Aydınlatma Metni̇

Mapfre Sigorta A.Ş. (“Mapfre” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Mapfre olarak, çalışan adaylarımızın kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Bu aydınlatma metni ile, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Kanun’da kişisel verilerin işlenebilmesi için belirtilen istisnalardan herhangi biri bulunmadığında kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanız sorulmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve bunlara ilişkin dayandığımız hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir:

AmaçlarHukuki Sebep
İlgili pozisyona, işe ve Şirketimiz İnsan Kaynakları politikalarına uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve uygun bulunmanız durumunda iş teklifi yapılması.Kanun md. 5/2 (c)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Çalışan adayı başvuru süreçlerinde kontrol, yönetim ve denetimin sağlanması; gerçeği yansıtmayan/hatalı başvuruların filtrelenmesi,Kanun md. 5/2 (e)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.
İş başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,Kanun md. 5/2 (f)

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Değerlendirme sonucu uygun görülen adaylarla iletişime geçilmesi, mülakat tarih ve zamanının planlanması,
Belirlenen tarih ve zamanda mülakatların gerçekleştirilmesi,
Çalışan adayı becerilerinin, yetkinliklerinin, başvurulan pozisyona ve Şirketlerimizin politika ve kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi,
Referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi, referans kişisiyle görüşülerek adayın yetkinliklerinin teyit edilmesi
Kişilik envanteri ve yabancı dil yeterlilik dahil aday ölçümleme süreçlerinin yürütülmesi,
Aday başvuru, seçme ve değerlendirme faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.
Mapfre Grup Şirketleri ile ortak sistem ve uygulamaların kullanılması, iş süreçlerimizin yürütülmesinde Mapfre Grup Şirketlerinin desteğinin alınması, Mapfre Grup Şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ile bu kapsamda denetleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Mapfre Grup Şirketleri ile paylaşılması ile yurt dışında yerleşik üçüncü taraflardan(örneğin, bilgi teknolojileri altyapı desteği sağlayan firmalar) ürün/hizmet alımı amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması.Kanun md. 9/1

İlgili kişinin açık rızasının bulunması

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, eğitim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin verileriniz ile askerlik durumu, fotoğraf, ehliyet bilgisi, görüşme notları, aday değerlendirmeleri, başvuru ve işe alım süreci kapsamında bizimle paylaştığınız bilgileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığı altında belirtilen amaçlar kapsamında destek ve hizmet aldığımız şirketler ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca yetkili kurum ve kuruluşlar Şirketimizden bilgi ve belge talep ettiğinde veya Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin operasyonel süreçlerimizi yürütebilmek adına, Kanun ve ilgili mevzuattaki kişisel verilerin aktarımına ilişkin kurallara uyarak, ilgili yetkili kurum, kuruluş ve üçüncü taraflar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi, e-posta ve telefon şeklindeki iletişim kanalları üzerinden veya bilgi/belgelerin bilgi sistemleri üzerinden toplanması ya da bilgilerin fiziki ortamda sağlanması aracılığıyla, otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki kullanmak için, sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, kvkk@mapfre.com.tr e-posta adresine gönderebilir veya posta yoluyla, Torun Center, Fulya Mahallesi, Büyükdere Cad. No: 74/D Şişli/İstanbul adresine iletebilirsiniz.

Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin politikamıza internet sitemizden (https://www.mapfre.com.tr/sigorta-tr/bireysel/) ulaşabilirsiniz.