Ana menü

Mesafeli Satış Sözleşmesi Aydınlatma Metni

ARAFLAR
İşbu aydınlatma metni, Mapfre Sigorta Anonim Şirketi internet sitesi (www.mapfre.com.tr) ve mobil uygulaması (Mapfre GO) üzerinden sigorta ürünü satın almak isteyen tüketici (“ALICI”) ile Mapfre Sigorta Anonim Şirketi (“SAĞLAYICI”) arasında akdedilecek mesafeli satış sözleşmesinin hüküm ve koşullarına ilişkindir.

SAĞLAYICI’NIN BİLGİLERİ:

Esas Faaliyet Konusu: Sigortacılık
MERSİS No: 0879-0018-8690-0017
Adresi: Torun Center, Fulya Mahallesi, Büyükdere Cad. No: 74/D Şişli / İstanbul
Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 0850 755 0 755
Genel Müdürlük Telefon Numarası: 0212 334 90 00
Elektronik Posta Adresi: info@mapfre.com.tr

CAYMA HAKKI

(1) ALICI, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Diğer mevzuatta yer alan ALICI lehine olan hükümler saklıdır.

(2) Cayma hakkı süresi, Sözleşme’nin kurulduğu tarihte başlar. Ancak Sözleşme’nin bütün şartlarının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile ALICI’ya verildiği tarihin Sözleşme’nin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, cayma hakkı süresi, ALICI’nın Sözleşme’nin bütün şartlarını edindiği tarihten itibaren başlar.

(3) SAĞLAYICI, cayma hakkı konusunda ALICI’nın bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

(1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SAĞLAYICI’ya yöneltilmiş olması yeterlidir.

CAYMA HAKKINDA SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(1) SAĞLAYICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen masraf ve bedeller hariç tüm ödemeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. İşbu maddenin uygulanmasında diğer mevzuatta yer alan ALICI lehine olan hükümler saklıdır.

(2) SAĞLAYICI, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

MADDE 9: CAYMA HAKKINDA ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(1) ALICI, cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Sözleşme ve yan sözleşme uyarınca ifa edilen hizmet bedelleri ile varsa bir kamu kurum veya kuruluşuna ya da üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar ile mevzuat gereği ödenmesi zorunlu olan bedelleri SAĞLAYICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu süre içinde ALICI’nın gerekli iade ve ödemeleri yapmaması halinde Sözleşme’den caymadığı kabul edilir. Ödenmesi gereken bedel sözleşmede öngörülen hizmetin toplam bedeli ile karşılaştırıldığında, hizmetin ifa edilen payına düşen miktarını aşamaz ve herhangi bir şekilde cezai şart olarak yorumlanamaz. İşbu maddenin uygulanmasında diğer mevzuatta yer alan ALICI lehine olan hükümler saklıdır.

CAYMA HAKKININ KULANIMININ YAN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

(1) ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, varsa yan sözleşme de, herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer.

(2) SAĞLAYICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile derhal bildirir.

CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

(1) ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Aşağıda sayılan hususlar başta olmak üzere, bedeli finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak sağlayıcının kontrolü dışında değişen ve bu değişimin cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği finansal hizmetlere ilişkin sözleşmeler:
1) Döviz işlemleri.
2) Para piyasası araçları.
3) Devredilebilir menkul kıymetler.
4) Yatırım ortaklığı payları.
5) Finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar.
6) Vadeli faiz oranı anlaşmaları.
7) Faiz, döviz ve hisse senedi swapları.
8) Opsiyon işlemleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar.
b) Diğer mevzuatta yer alan ALICI lehine olan hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçerlilik süresi bir aydan az olan seyahat, bagaj sigortası poliçeleri veya benzeri kısa süreli sigorta poliçelerine ilişkin sözleşmeler.
c) ALICI’nın cayma hakkını kullanmasından önce, onun açık onayı üzerine taraflarca tamamen ifa edilmiş olan sözleşmeler.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Unvan: Mapfre Sigorta Anonim Şirketi
Adres: Torun Center, Fulya Mahallesi, Büyükdere Cad. No: 74/D Şişli / İstanbul
Telefon :0850 755 0 755
Faks : 0850 334 90 19
Eposta: info@mapfre.com.tr

ALICI, Yurtdışı Seyahat, DASK ve Trafik sigortası gibi zorunlu bazı sigorta ürünlerinde getirilebilecek yasal gereklilikler nedeniyle ve hali hazırda www.mapfre.com.tr sitesinde de yayımlanan ürün genel şartlarında belirtilen hususlarda ve bu hususların gerçekleşmemesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.