Ana menü

Oto-Dışı Hasar Prosedürü

Bizi arayın
icon-numero-telefono

0850 755 0 755

OTO DIŞI BEDENİ HASAR;

Hasarın gerçekleşmesiyle birlikte sigortalının/mağdurun/hak sahiplerinin,  hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir. Şirketimize hasar ihbarı yapılmasına müteakip , poliçe kontrolü akabinde hasar dosyası açılır. Dosya sorumlusu ve/veya dosyanın atandığı avukat  tarafından,  -var ise-  ilgililerden eksik evrak talebinde bulunulur. Eksik evrakın tamamlanmasının ardından dosya  hasar türüne göre ; sırası ile medikal , kusur ve aktüer incelemelerine tabi tutulur. İlgili belge/raporların da temininin ardından tüm belgeler tekrardan incelemeye alınır.  Teminat dahilinde olan talepler, arabulucu vasıtasıyla  ve/veya doğrudan olacak şekilde tazmin ve onay sürecine sokulur. Teminat dahilinde olmayan dosyalar açısından ret süreci başlatılır. Tüm bu süreçlerin tamamlanmasının ardından dosya kapatılmak sureti ile nihayetlendirilir.

GEREKLİ BELGELER:

İŞVEREN MALİ SORUMLULUK DOSYALARI İÇİN TALEP EDİLEN BELGELER 

 • İşverenin, mağdurun veya mirasçıların tazminat talep yazısı
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Kaza Tutanakları (kazanın oluş şekli, yeri vb. bilgileri içeren tutanaklar)
 • İş kazası SGK Bildirimi
 • İşe Giriş Bildirgesi
 • Kusur oranı gösterir SGK müfettiş raporu (varsa) veya Ceza Davası süresi içinde tutulan kusur raporu
 • İşveren adına dava açılmış ise ihbar ve cevap dilekçeleri, dava sonucu bildirir kesin mahkeme kararı
 • Kaza tarihli ve önceki 6 aya ait maaş bordrosu ve SGK hizmet dökümü
 • Kazanın olduğu tarihte çalışan sayısını teyit eden SGK Sigortalı Hizmet Listesi
 • Savcılık ve ceza dosyası kapsamında alınmış ifade ve bilirkişi raporları (varsa)
 • İş sözleşmesi
 • Taşeron işçisi olması durumunda, sigortalı ile taşeron şirket arasında düzenlenmiş taşeron sözleşmesi ve taşerona ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi 
 • Gerekli görülmesi halinde ek evrak talep edilecektir .

KAZANIN ŞEKLİNE GÖRE TALEP EDİLEN EK BELGELER

Tedavi masraf taleplerinde

 • Tetkik ve tedavi belgeleri (muayene raporları, epikriz raporu vb.)
 • Yapılan ödemelere ilişkin fatura ve dekontlar

Maluliyet tazminat taleplerinde 

 • Tetkik ve tedavi belgeleri (muayene raporları, epikriz raporu vb.)
 • Tam teşekküllü devlet hastanesi tarafından düzenlen özürlülük oranını gösteren maluliyet raporu
 • Nüfus kayıt örneği
 • SGK’ dan maluliyet nedeniyle bir maaş bağlandı ise buna dair resmi belge (Peşin Sermaye Değeri)

Vefat sebebi ile destekten yoksun kalma tazminat taleplerinde

 • Otopsi Raporu
 • Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi)
 • Vefat sonrası SGK tarafından mirasçılara maaş bağlandı ise buna dair resmi belge (Peşin Sermaye Değeri) 

Ödeme İşlemleri için

 • Sigortalının vergi levhası, imza sirküsü ve ticari sicil kaydı
 • İşveren tarafından mağdura veya varislere herhangi bir ödeme yapılmış ise ödeme dekontları
 • Ödeme yapılacak kişiye ait kimlik fotokopileri ve banka bilgileri
 • Mağdurdan ödemenin işverene yapılması istendiğinde,  yazılı ve imzalı muvafakat name

Yukarıdaki belirtilen bilgiler standart olup, hasar miktarı ve oluş şekline göre ek evrak talep edilmektedir

OTO DIŞI MADDİ HASAR;

Hasarın gerçekleşmesiyle sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir. Şirketimize hasar ihbarı yapılmasına müteakip hasar tespiti amacı ile eksper tayin edilir. Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için belgelerin sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir. Eksper, hasar ile ilgili tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra düzenlediği raporu şirketimize gönderir. Hasar raporu şirketimiz tarafından incelemeye alınır ve gerekli görüldüğü takdirde farklı nitelikteki evrakları sigortalıdan isteyerek hasar dosya inceleme ve onay sürecini tamamlar.

Hasarda aşağıdaki konulara azami dikkat gösterilmelidir:

 • Poliçe ve varsa zeyilname numaraları, poliçe vadesi, hasar yeri ve tahmini hasar miktarı sigorta şirketine bildirilmelidir.
 • Sigortalının acilen hasarı azaltıcı tedbirleri alması gerekir.
 • Tüm hasarlarda mutlaka bir resmi rapor (trafik kaza zaptı, karakol müracaat ve görgü tutanağı vs. gibi) tutturulması ve mümkünse fotoğraf çekilmesi sağlanmalıdır. Raporun mutlaka mühürlü ve imzaların tasdikli olması gerekir.
 • Sigortacının rücu hakkının kullanılmasına yarayacak tüm bilgi ve belgelerin de gerekli diğer tüm evraklar ile birlikte şirkete derhal intikal ettirilmesi sağlanmalıdır.
 • Müşterinin aynı riziko için başka sigorta şirketlerine düzenlettiği poliçe ya da poliçeler varsa bunları sigortacıya ibraz etmesi şarttır.
 • Hasarın meydana geldiği tarihte, ilgili poliçenin tahsilâtı makbuz ile yapılmış olmalıdır. Aksi takdirde hasar ödenmez.

Hasar anında şirkete iletilecek bilgiler:

 • Poliçe ve zeyilname numaraları
 • Sigortalı isim ve/veya unvanı
 • Sigortanın başlangıç ve bitim tarihleri
 • Sigorta bedeli
 • Hasar tarihi
 • Hasar yeri
 • Hasarın mahiyeti
 • Tahmini hasar miktarı
 • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi