Ana menü

MAPFRE Sigorta | Sigorta Sözlüğü

Abonman Nedir?
Abonman; kelime anlamı abone olma durumunu gösteren belgeye denmektedir. Ayrıca bir satıcı ya da kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşmaları da kapsamaktadır. Bu kelime sigorta literatüründe ise yangın, hırsızlık ve nakliyat sigortalarında uygulanan özel bir poliçe türünü ifade etmektedir.

Bu özel poliçe türü; mal miktarı sürekli olarak değişen, eksilen ya da artan ticari veya endüstriyel işletmeler için tasarlanmaktadır. Abonman poliçeleri; sigorta bedeli belirli bir miktarın üzerindeki rizikolar için düzenlenmektedir. Bu tutara da abonman limiti denmektedir. Abonman limitinin altındaki rizikolar için abonman poliçesi kesilmez. Sigortalı; sigorta devresi içinde elinde bulunabilecek en yüksek mal miktarının değerini belirler ve bu tavan yani abonman limiti üzerinden bir abonman poliçesi alır.

Acente Nedir?
Acente; bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık eden kimselere denmektedir. Ayrıca acentenin kuruluş anlamı da vardır ve tacir adına aracılık eden kuruluşları da kapsamaktadır. Acentelerin ilişkisi sözleşmeye dayanır ve gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Ayrıca acentelerin; aracı acente ve sözleşme yapan acente olmak üzere 2 çeşidi vardır. Acenteler; bağımsız tacir yardımcısı konumundadır ve gördükleri iş karşılığında ücret alırlar.

Sigorta acenteleri de herhangi bir sigorta şirketine, acente yükümlülükleri ve belirli kurallar dahilinde, sözleşmeler ile bağlı olan temsilci kuruluşları ifade eder. Sigorta acenteleri riskin tespitinden değerlendirmesine, poliçeden tahsilat takiplerine ve hasar dosyalarının kapatılmasına kadar farklı aşamada devreye girerler, sigortalanan müşterilerin sorunlarıyla doğrudan ilgilenirler.

Ağır Hasar Kaydı Nedir?
Hasar kaydı; herhangi bir kaza sonucunda araçta oluşan zararları ifade eder. Bu hasarlar anlaşmalı olunan sigorta şirketleri tarafından giderilir ve kullanıcıya teslim edilir. Ancak aracın görünümünde herhangi bir sorun olmasa dahi meydana gelen mevcut hasar kayıtlara geçirilir.

Ekspertiz işlemi sonrasında aracın hasar oranı belirlenir. Konu ile ilgili uzman kişiler aracın hasarı ile ilgili bir rapor hazırlar ve aracın hasar durumu tanımlanır. Belirli bir limitin üzerinde hasar gördüğü düşünülen araçlar ağır hasar kaydına tabi tutulur.
Ancak ağır hasar kaydı ile pert kaydını birbirine karıştırmamak gerekir. Bir araç %70 veya daha fazla oranda hasar almış ise o araç pert kategorisine girer. Bu oranın altında yer alan araçlar pert olarak geçmez. Kullanıcılar; ağır hasar kaydı oluşan veya pert sınıfına giren araçların kazalarına ilişkin bilgileri TRAMER olarak adlandırılan sistemden öğrenebilir. Dilerseniz TRAMER ve hasarlı araç satışı hakkında bilinmesi gerekenler yazımıza da göz atabilirsiniz.

Aktüer Nedir?
Aktüer ya da aktüerya; sigorta riskleri ile primlerini istatistik ve olasılık hesaplamaları yoluyla tespit eden uzman kişilere denir. Bu uzman kişiler geleceğe yönelik stratejik değerlendirmeler yapar ve sigorta sözleşmelerinin temel prensiplerini belirlerler. Aktüerya kelimesinin geçmişi de oldukça eskiye dayanır. Bu kelime Roma Senatosu’ndaki yöneticiler için kullanılan Latince “actuarius” kelimesinden türemiştir. Finansal riskleri değerlendiren, çözümler öneren ve her çözümün uzun vadedeki sonuçlarını irdeleyen bu profesyoneller; ileriye yönelik projeksiyon yaparlar ve alınacak kararlarda aktif rol oynarlar. İleri derecede matematik ve istatistik bilen aktüerler; sigorta firmaları, finans kurumları, fon yönetimi şirketleri, devlet kuruluşları, uluslararası sosyal güvenlik örgütleri, üniversiteler, araştırma ve danışmanlık şirketleri gibi yerlerde görev alabilirler.
Beyan Nedir?
Beyan; amacını ifade etmek için yapılan açıklamaları, bildirimleri ya da söylemleri ifade eder. Sözlü ya da yazılı şekilde yapılabilen beyanın; hukuki bağlamda da bağlayıcı özelliği bulunur. Beyan kavramı sigorta sektörü açısından da oldukça önemlidir. Bir sigortanın var olabilmesi için temelde 3 şeyin olması gerekir. Sigortalanacak bir menfaat yani ev, eşya, mal vb., sigortalı ve sigorta şirketi. Bu 3 olguyu birbirine bağlayan esas ise sigortalının beyanıdır.

Teminatlar sigortalı kişinin beyanı dikkate alınarak belirlenir. Bu beyan doğrultusunda sigorta sözleşmesi oluşturulur ve ona göre poliçe düzenlenir. Bu sebeple sigortada beyan belirleyici bir kavramdır. Ayrıca sigorta sektörü açısından beyanı; sözleşme yapılmadan önceki, sözleşme sırasındaki ve hasar sonrasındaki beyan olarak 3’e ayrılabilir.

Broker Nedir?
Broker; alım ve satım işlemlerine aracılık eden, bu işlemlerden aldığı komisyon ile de kazanç sağlayan uzman kişi veya kurumlara denir. Çoğunlukla finans sektöründe faaliyet gösteren broker’lar, emlak ve sigorta gibi sektörlerde de hizmet verebilir. Alım satım işlemleri ve ticaret, çoğunlukla broker’lar aracılığıyla gerçekleşir. Broker’lar bireysel olarak hizmet verebildikleri gibi kurumsal olarak da çalışabilirler.

Sigorta broker’ı; sigortalı adına hizmet veren ve sigortalının vekili olan kişilere denir. Sigortalının risk yönetimini yapan ve sigorta aracısı olan sigorta broker’ları, danışman olarak çalışırlar. Sigorta broker’ları kurumları temsil eder ve sigortalı kişilerin temsilciliğini üstlenirler. Sigorta broker’larının diğer sigorta aracılarından ayıran temel özellik ise kanuni statüdür. Sigorta broker’ları işlerini tarafsız şekilde yürütürler ve bağımsız şekilde farklı sigorta şirketleri ile çalışabilirler.

DASK Nedir?
DASK; “Zorunlu Deprem Sigortası”nın yaygın biçimde kullanılan kısaltışmış ismidir. DASK adı verilen bu sigorta türü; deprem ve deprem sonucu meydana gelen maddi kayıpları poliçede belirtilen teminatlar ve limitler doğrultusunda güvence altına alır.

DASK; 17 Ağustos 1999’da yaşanılan Marmara Depremi ile gündeme gelmiştir ve yaptırılması zorunlu bir sigortadır. Tüm konutların tapu devri işlemlerinde ibraz edilmesi gereken bu sigorta türü, Doğal Afet Sigortaları Kurumu adına yetkili sigorta şirketleri tarafından yapılır.

DASK yenileme dahilinde poliçeler her yıl yenilenir ve sigorta bedeli peşin olarak ödenir. Sigorta bedeli ise Hazine Bakanlığı tarafından belirlenir. Apartman risk analizi yapıldıktan sonra da prim bedeli tespit edilir. Dilerseniz DASK nedir, nasıl hesaplanır ve avantajları nelerdir yazılarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Espertiz Nedir
Ekspertiz; Fransızca kökenli bir kelimedir ve “expert” kökünden türetilmiştir. Bu kelime Türkçeye “eksper” biçiminde çevrilerek günlük dile dahil edilmiştir. Eksper; belirli bir konuda teknik bilgisi olan uzman kişileri tanımlamak için kullanılır. Bu uzman kişiler emlak, otomotiv ya da sigorta gibi sektörlerde çalışır. Örneğin; emlak literatüründe ekspertiz, bir uzman tarafından bir gayrimenkulün gerçek değerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmayı ifade eder.

Sigorta literatüründe ise bu kişiler; bir gayrimenkul ya da bir araç için yapılan sigorta sonrasında bir olumsuzluk yaşanırsa hasar ve kayıpları tespit etmekle sorumludurlar. Ayrıca bu uzman kişiler, bir gayrimenkul ya da araç alımı yapılmadan önce de rapor sunabilirler. Dolayısıyla sigorta eksperleri, sektörel açıdan hayli önemlidirler. Bu kişiler; hasar gözetimi ya da ön ekspertiz gibi uygulamaları takip ederler ve ekspertiz raporu hazırlarlar.

İbraname Nedir?
İbraname; hukuki olarak bir işçinin işten ayrılırken İş Hukuku ve iş sözleşmesinden dolayı tüm hak ve alacağını temin ettiğini gösteren belgeye denir. Ancak mevcut iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra ibranamenin geçerlilik şartlarında ve uygulamalarında sorunlar yaşanabilir. Yaşanan bu sorunlar da işçilerin ya da işverenlerin zarara uğramasına neden olabilir. Bu sebeple ibranamenin geçerlilik koşulları Türk Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu hususlara göre ibraname yazılı olmalıdır ve ibranamede, ibra konusu alacakların türü ve miktarı detaylı şekilde ifade edilmelidir.

Sigorta literatüründe ise ibraname; bir hasar anında sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan borcunu yerine getirdikten sonra sigortalıdan aldığı ve sigortalıya başka bir borcunun olmadığını gösteren belgeyi tanımlamaktadır. Ancak ödenen tutar yapılan sözleşmenin kapsamına ve sigorta türüne göre değişiklik gösterebilir.

İhtarname Nedir?
İhtarname; her türlü hukuki işlemde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesine veya haber verilmesi için yapılan işlemlere denir. İhbarname olarak da adlandırılan ihtarnameler; Noterlik Kanununda öngörülen şekil ve şartlara göre yapılır. İhtarnameler talepte bulunan kişiler tarafından noter aracılığıyla gönderilebilir. Bunun yanı sıra talepte bulunan kişilerin avukatları tarafından da hazırlanıp noter aracılığıyla ilgili kişilere ya da kurumlara ulaştırılabilir.

İhtarname; her türlü sözleşmeden kaynaklı hakkın ileri sürülmesi, sözleşmenin sona erdirilmesi veya kurulması nedenlerine dayanabilir. İhtarname; sigorta kapsamına dayanan ödemelerle ilgi olabileceği gibi kira borcunun ödenmemesi, iş sözleşmesinden kaynaklı ya da boşanma davalarına dair de olabilir.

Komisyon Nedir?
Komisyon; sigorta şirketlerinin sigortacılık ile ilgili faaliyetlerinde şirket adına iş yapan sigorta aracılarına ödediği belli orandaki para miktarına denir. Bu oran; sigorta aracısı tarafından düzenlenen veya düzenlenmesine aracılık edilen poliçe toplam priminin belli bir yüzdesi kadardır. Ayrıca sigorta şirketi ile reasürans şirketi arasındaki ilişkide aracılık eden reasürans aracısı kişi ya da kuruluşlarına da bir komisyon ödenir. Bu ödenen komisyona da reasürans komisyonu adı verilir.

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü için Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulan kuruluşa da “Sigorta Tahkim Komisyonu” denilir. Bu komisyonun görevi sigorta şirketleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak ve hakemlik yapmaktır.

Muafiyet Nedir?

Muafiyet; hasarın belli bir oranını sigortalının kendisinin üstlenmesi anlamına gelir. Hasarda sigortalının katılım gösterdiği bölümü ifade eden bu terim, daha çok kasko ile özdeşleşmiştir. Ancak sigortada muafiyet başka sigorta türlerinde de uygulanabilir. Sigorta muafiyeti ile aracın sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir yüzdesine kadar oluşan zararları sigortalı kişi öder. Kalan kısım ise sigorta firması tarafından üstlenilir.

Sigortadaki muafiyet oranları sigorta şirketi ile karşılıklı tespit edilir. Muafiyet için %1, %2, %3 gibi farklı oranlar mümkün olabilir. Ayrıca isteğe göre 500 TL, 1000 TL ya da 2000 TL gibi sabit bir tutar da belirlenebilir. Muafiyet oranı arttıkça poliçe primi de düşebilir. Muafiyet hakkında bilinmesi gerekenler için tıklayınız.

Reasürans Nedir?
Reasürans; daha önce sigorta ettirilmiş bir riskin, belirli bir kısmının ya da tamamının yeniden sigorta ettirilmesine denir. Reasürans işinde uzmanlaşmış şirketlerde çalışan uzman kişiler de “reasürör” olarak tanımlanır.

Reasüransın gerçekleşmesi için öncelikle sigortalı ile sigorta şirketi arasında bir poliçe olması ve bir rizikonun gerçekleşmesi gerekir. Daha sonra ise sigorta şirketi bu sigorta akdinden dolayı yüklendiği riskin gerçekleşmesi halinde uğrayacağı zararı tazmin edebilmesine yönelik ikincil bir akdin varlığının sağlanması gerekir.

Sigorta şirketinin görebileceği zararı tazmin etme sorumluluğunu alan başka bir sigorta şirketi ile arasında yapılan bu ikinci akit, “reasürans akdi” olarak geçer. Reasürans sayesinde, sigorta firmaları kendi mali kapasitelerinin üzerindeki risklere teminat verebilmektedir. Reasürans ile özellikle büyük risklerin etkileri bölünür ve mali piyasalara dağılarak daha kolay karşılanabilir hale gelir.

Riziko Nedir?

Riziko; bir kişinin para ile ölçülebilir menfaatini tehdit eden tehlikeleri ifade eder. Sigorta hukukunun en temel kavramlarından biri olan riziko, tazmin borcu yaratabilecek herhangi bir olayın ortaya çıkması durumunu tanımlar.

Sigorta sektöründe mevcut riziko faktörlerinin en iyi şekilde yorumlanabilmesi için aynı şekilde iyi yönetilmesi gerekir. Dolayısıyla rizikonun gerçekleşme durumunun olasılığı, ödeme yapılması için planlanan prim belirlemelerinde en önemli ayrıntı olarak karşımıza çıkar. Riskin büyüklüğü ya da olasılığı prim esaslarını açığa çıkarır.
Riziko; tüm sigorta türleri için geçerlidir. Örneğin; kasko sigortası yaptırılacağı zaman rizikoya göre hesaplamalar yapılır ve ödeme planları riziko çerçevesinde gerçekleştirilir. Rizikonun gerçekleştiği durumlarda ise ödenecek tutar, sigortaya tabi tutulan esasların riziko risk oranlarına göre belirlenir. Ayrıca İnşaat Tüm Riskler Sigortası sayfamıza göz atarak, bu konuyla ilgili farklı detayları da öğrenebilirsiniz.

Rücu Nedir?
Rücu; Arapça kökenli bir kelimedir ve “geri dönmek” anlamına gelir. Rücu hakkı olarak da kullanılan bu terim; hukuki olarak bir kişinin, diğerinin yerine geçmesini ve hak ya da sorumlulukların devralmasını ifade eder. Sigorta literatüründe ise rücu hakkı; sigorta şirketinin sigorta sözleşmesi ile sabitlenmiş sorumluluklarından vazgeçme talebi hakkının olduğunu tanımlar. Bu hak özellikle kasko sigortası söz konusu olduğu zaman büyük bir önem taşır.

Ancak rücu hakkı mahkemeye yoluyla işleme konmaktadır. Bu hakkın başka bir şekilde işletilebilmesi mümkün değildir. Rücu hakkı, kasko sigortası dışında farklı sigorta türleri için de geçerli olabilir. Fakat rücu hakkının en çok kullanıldığı sigorta türü kasko sigortasıdır. Rücu hakkı ile ilgili davalarda ilk olarak tarafların kusur oranları göz önünde bulundurulmaktadır.

Sigorta Acentesi Nedir?

Sigorta acentesi; sözleşme ile bağlı bulundukları sigorta şirketlerinin temsilcileri konumundadır. Bu temsilciler; bağlı oldukları sigorta şirketlerinin tanıtım ve pazarlaması ile görevlidirler ve bağlı oldukları şirketin talimatları doğrultusunda hareket ederler.

Sigorta acenteleri tüketicilere; konut, araç, kişisel ve kurumsal vb. sigorta ürünleri sunarlar. Bu sigorta türleri de sigorta yaptıran kişileri hırsızlık, nakliyat, havacılık, işyeri ya da ferdi kaza gibi alanlarda korur. Acentelerin sunduğu farklı sigorta türleri ile yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı tedbir almak mümkündür. Sigorta acenteleri; gerçek ya da tüzel kişilerdir. Bu gerçek ya da tüzel kişiler; sigorta yaptırmak isteyen kişiler ile sigorta şirketi adına görüşmelerde bulunurlar. Yetkileri çerçevesinde ise poliçe düzenleyebilir ve danışmanlık hizmetinde bulunabilirler. MAPFRE Sigorta çözümlerine dair daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Sigorta Nedir?

Sigorta; hayatta yaşanabilecek olumsuzluklara ve risklere karşı zararları gidermeye yönelik sigorta şirketleri ile yapılan sözleşmelere denilir. Sigorta sözleşmesi gereğince yaşanan herhangi bir kaza ya da olumsuzluk durumunda sigortalı, sigorta şirketi ile yaptığı sözleşme kapsamındaki teminatlar ve limitler doğrultusunda tazminat almaya hak kazanır.

Sigorta şirketinin sigortalıyı koruma sorumluluğuna karşılık, sigortalının da yaptığı sözleşme gereğince prim adı altındaki meblağı ödeme yükümlülüğü bulunur. Bu meblağlar tek seferde yapılabileceği gibi yıl boyunca belirli bir oranda prim ödemesi şeklinde de olabilir. Ancak bu durum sigorta türüne göre değişiklik gösterebilir.

Sigorta; kasko sigortası, trafik sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası ya da özel sağlık sigortası gibi farklı kategorilerde güvence sunabilir. Sigorta hizmeti sağlayan şirket ile sigorta hizmetinden faydalanmak isteyen kişi ya da kişiler arasında yapılan yazılı sözleşmeye de poliçe denir. Dilerseniz sigorta poliçesi ve prim bedeli ile ilgili bilinmesi gerekenler yazımıza da göz atabilirsiniz.

Sovtaj Nedir?

Sigorta şirketleri tarafından uygulanan sovtaj; hasar görmüş bir malın sigortalı kişinin onayı ile satılması durumuna denir. Ayrıca bazı durumlarda söz konusu malın zarar görmeyen taraflarının da satışını kapsayabilir. Hasar gören malın değer kaybetmeyen bölümünün satışından gelir elde edilmesine ise “sovtaj bedeli” denir. Bu bedel tazminat ödemesinden düşülür ve sigortalı ile sigorta şirketleri arasında sovtaj olarak kayıtlara geçirilir.

Sözlük anlamı olarak da “kurtarma” demek olan sovtaj, çoğunlukla kasko sigortalarında karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; piyasa değeri 100 bin TL olan bir aracınız var. Kaskosu olan bu araçla, büyük bir kaza geçirdiniz. Uzman kişi raporu sonucunda aracınız perte çıkarsa, sigorta şirketiniz size aracınızın piyasa değeri kadar ödeme yapmakla yükümlüdür.

Fakat size yapacağı bu ödemeden sonra aracınızın tüm hakları da sigorta şirketine geçecektir. Bu nedenle anlaşmalı olduğunuz sigorta şirketi, satış yapabilme hakkına sahiptir. Bu satıştan kazanılan gelir de “sovtaj” olarak tanımlanacaktır. Ayrıca konuyla ilgili merak ettiğiniz başka detaylar varsa, ilgili sayfamıza göz atabilirsiniz.

Tahkim Nedir?
Tahkim; yaşanılan uyuşmazlıkları özel kurumlar aracılığıyla çözmeye yönelik bir çözüm yöntemidir. Hukuki olarak tahkim mahkemeleri konu ile ilgili uzman hakemlerden meydana gelir. Bu mahkemelerin de esas görevi; hukuk kurallarını uygulayarak, uyuşmazlıkları çözecek bır “tahkim kararı” vermektir. Sigortacılık kanunu kapsamında da sigortalı, sigortadan menfaat sağlayan kişiler ve sigorta ettirerek riski üstlenen taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için kurulmuş bir “Sigorta Tahkim Komisyonu” bulunmaktadır.

Bu komisyon 1 müsteşar temsilcisi, 2 birlik temsilcisi, 1 tüketici derneği temsilcisi ve müsteşarlık tarafından belirlenen 1 akademisyen hukukçudan meydana gelir. Tahkim komisyonu; sigortalı ve sigorta şirketleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların, mahkeme sürecine gerek kalmadan kısa zamanda çözüme kavuşturulması açısından oldukça önemlidir.

Tazminat Nedir?
Tazminat; en yalın haliyle yaşanılan bir zarar karşılığı, zararı gören tarafa ödenen parayı tanımlar. Bu kavram hukuk literatüründe; meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak “ödenen bedel” ya da “zarar ödencesi” olarak geçer.

Tazminat kavramı sigorta literatüründe ise bir hasarın oluşması sonucunda zararı gidermek için sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödenen miktarı ifade eder. Sigorta poliçesi kapsamında olan bir riskin neden olduğu bir hasarın tazmin edilmesi amacıyla; sigortalı, lehdar veya üçüncü şahısların sigorta şirketinden yapmış olduğu talebe ise “tazminat talebi” denir. Talep edilen miktar, prensip olarak sigorta bedelini aşmamalıdır. Sigorta literatüründeki tazminat olgusu, karşımıza çoğunlukla trafik kazaları dolayısıyla çıkmaktadır. Dilerseniz trafik kazası tazminatı ile ilgili bilinmesi gerekenler yazımıza da göz atabilirsiniz.

TRAMET Nedir?
TRAMER; “Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi” kurumunun kısaltması olarak kullanılmaktadır. Kısaca TRAMER olarak bilinen bu sistemde, araçlara dair pek çok sigorta bilgisi toplanır. Ayrıca bu sistem, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) olarak da bilinir.

TRAMER sorgulaması yapılarak araçlara ait sigorta detayları görülebilir. Bununla beraber TRAMER sistemi üzerinden bir aracın ağır bir hasarı olup olmadığı kontrol edilebilir, aracın kaza geçmişi öğrenilebilir. TRAMER sistemi; özellikle 2. el araç almayı düşünen sürücülerin sahip olmak istedikleri araçta, hasar kaydı olup olmadığını kontrol etmek için kullandıkları bir veri deposu niteliğindedir. Sigorta poliçeleri ve de araçların hasar durumu ile ilgili bilgilere hızlıca ulaşmayı sağlayan TRAMER kaydı, sunduğu online hizmetler ile kullanıcılara büyük kolaylık sunar. TRAMER sorgulama; “Plaka ve TC Kimlik No ile Sorgulama”, “Plaka ve Vergi Kimlik No ile Sorgulama” ya da “Sigorta Bilgileri ile Sorgulama” şeklinde yapılabilir. Ayrıca TRAMER sorgulama hakkında detaylı bilgi almak için yazımıza göz atabilirsiniz.

TRAMER Kaydı Nedir?
TRAMER kaydı; bir aracın geçmişte geçirdiği kazaları, tamir işlemlerini ya da değişen parça bilgilerini içeren kayıtlara denir. TRAMER kaydı 2. el araba alım ya da satımı yapılırken hayli önemlidir. Sigorta Bilgi ve Gözlem Merkezi (SBM) olarak da bilinen TRAMER sistemi; satıcıların ya da alıcıların, araçların hasar kayıtlarına ulaşabilmesi için kurulmuştur.

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi kurumunun kısaltması olan TRAMER; sigorta bilgilerinin toplandığı bir veri deposu niteliğindedir. Bu veri deposundaki kayıtlar; hasar kaydı, ağır hasar kaydı ve pert kaydı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. TRAMER kayıtları ile kullanıcılar herhangi bir araca ait geçmiş hasar bilgilerine kolayca ulaşabilmektedir. TRAMER kaydı hakkında daha detaylı bilgi almak için TRAMER sorgulama yazımıza göz atabilirsiniz.

Zeyilname Nedir?
Zeyilname; poliçe değişikliği durumunda düzenlenmesi gereken belgelere denir. Bazı durumlarda kanun gereği poliçeler üzerinde değişiklikler yapılması gerekebilir. Bu tür durumlarda poliçenin baştan düzenlenmesi yerine zeyilname yapılabilir ve bu işlem ile daha kısa bir süre içinde sonuç alınır.

Zeyilname sayesinde mevcut poliçenin iptali yerine, belirli değişiklikler gerçekleştirilerek işlemlere devam edilebilir. Zeyilname bazı durumlarda primli bazı durumlarda ise primsiz şekilde yapılabilmektedir. Örnek vermek gerekirse; poliçede yapılacak adres değişikliği primsiz zeyilname olarak nitelendirilebilir.

Zeyilnameleri, poliçenin yürürlüğü esnasında meydana gelen değişiklikleri tanımlayan, poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak ifade eden ek sigorta sözleşmesi olarak görmek de mümkündür. Her sigorta poliçesinin kendisine ait zeyilname türleri vardır. Dilerseniz zeyilname ile ilgili bilinmesi gerekenler yazımıza da göz atabilirsiniz.